Graag stellen wij u voor aan ons team:

Talitha Pinkster

Locatiemanager Fitnesscoach Personal Trainer Groepslesinstructeur

Leena Koivumaki

Fitnesscoach Personal Trainer Groepslesinstructeur

Rob Roumans

Fitnesscoach Personal Trainer Groepslesinstructeur

Adriano Gongora

Fitnesscoach Personal Trainer Groepslesinstructeur

Sergio Marica

Fitnesscoach Personal Trainer Groepslesinstructeur

Fouzia Abbassi

Oproepkracht Fitnesscoach Groepslesinstructrice