Disclaimer website.

High Five Health Promotion verstrekt informatie op haar website, die ontleend wordt aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. High Five Health Promotion kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

High Five Health Promotion heeft het recht de gegevens op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen. De inhoud van deze website mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van High Five Health Promotion is het niet toegestaan om de inhoud van deze site op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

High Five Health Promotion is de eigenaar van alle gegevens die op haar website staan. Daar wordt onder verstaan: foto’s, illustraties, grafisch materiaal en teksten. Dit alles wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen, die toegang krijgen tot deze website.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. High Five Health Promotion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Ook kan High Five Health Promotion niet garanderen dat de
website foutloos is of ononderbroken functioneert.

High Five Health Promotion betracht de uiterste zorgvuldigheid in het selecteren van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites. High Five Health Promotion kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de diensten en de kwaliteit van deze diensten of producten die daarop worden aangeboden. High Five Health Promotion aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Disclaimer e-mail

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. In dit geval is het ook niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan te gebruiken, kopiëren of openbaar te maken aan derden. Onze onderneming sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Berichten en bijlagen zijn gescand voor alle virussen die bij virusscanner van High Five Health Promotion bekend zijn. Als het bericht bijlagen bevat, die middels een password zijn beschermd, dan zijn deze bijlagen niet gescand voor virussen. Scan altijd alle bijlagen voordat u ze opent.